Autonomie met een menselijk gezicht
Pleidooi voor een relationeel vrijheidsbegrip.
In: Esther Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN, Amsterdam 2007, 83-93

Balans van de 20e-eeuwse wijsbegeerte

Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte
Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd?
Tijdschrift voor Filosofie, jg. 63/4 (2001), 661-683

Bestaat er een recht op sterven

Bestaat er een recht op sterven

Bestaat er een recht op sterven
Euthanasie, knelpunten in een discussie, p. 142-180

Burgerschap, algemeen belang en milieuproblematiek
In: Rekenschap, dec. 1999, 243-253

Charles Taylors hermeneutische antropologie
In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/3 (2001), 5-14

Collective Human Rights: A Western View
In: Jan Berting et al. (Eds.), Human Rights in a Pluralist World, Meckler, Westport/London 1990,83-98

Daarom filosofie

Daarom filosofie
Filosofie, jg. 17/6 (2008), 37-39

De doodstraf, een historisch overzicht
In: De doodstraf, een serie artikelen. Uitg. Amnesty International 1979, 14-21

De halvering van het wereldbeeld

De halvering van het wereldbeeld
Het andere gezicht van de moderniteit. Rotterdamse Filosofische Studies, deel XXII, 1997, 30 pp.

De mens leeft niet voor zichzelf alleen
Over humaniteit en religie.
CV.Koers. maart 2009, 58-61

De mensenrechten idee en geestelijk wortels

De romantiek: kunststroming en wereldbeschouwing
In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/6 (2001), 5-15

De universaliteit van de mensenrechten
In: Ars Aequi, jg. 47/4 (1998), 241-252

`De wetenschap moet veel meer ingebed worden in een normatieve bezinning.

De wetenschap en haar grenzen
J. Sperna Weiland en R.H.L. Römer (red.), uitgave Trouw 1986, p. 30-35

De wetenschap en haar grenzen, in: J. Sperna Weiland & R.H.L. Römer (red.), Wetenschap is mensenwerk, Trouw/Kwartet, Amsterdam 1986, 30-35.

De wortel van het milieuprobleem ligt dieper
Milieudefensie jg. 28/1 (1999), 22-23

De zorg voor lateren: van later zorg?
Inaugurele rede EUR, 1979, 29pp

Democratie als politiek systeem, als idee en als levenshouding
Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 36/1 (2007), 39-51

Die Menschenrechte-
Idee, Begründung und Universalitätsanspruch

Die Menschenrechte: Idee, Begründung und Universalitätsanspruch
In: H.R. Yousefi et al. (Hg.), Wege zu Menschenrechten. Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs, Bauts, Nordhausen 2008, 295-317

Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Refexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem, in: Natur und Kultur, Jg 2/2 (2001), 82-98.

Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Reflexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem
In: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, jg. 2/2 (2001), 82-98

Dupliek op S. Griffioen, Samenleven
In: Philosophia Reformata 63 (1998), 70-83

Duurzaamheid globalisering en ethiek

Duurzaamheid globalisering en ethiek
In: Marcel Becker et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Van Gorcum, Assen 2001, 97-122

Eenogigheid – kwaal van onze moderne cultuur?
In: Civis Mundi, jg. 37/2 (1998), 85-92

Eine neue Ethik des technologischen Zeitalters?
In: Z. Frenyó et al. (eds.), Orietations. Papers presented ro the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Shaker Publishing 2000, 189-194

Enkele Reflecties Over Filosofie – Oud En Nieuw
In: I.B. Horst E.A. (red.), De Geest In Het Geding. Tjeenk Willink, Alphen A.S. Rijn 1978, 283-300

Ethiek als wijsgerige discipline Nototies met betrekking tot het ethiek-onderzoek
Jaarverslag Onderzoeksschool Ethiek 1996, 1-5

Ethiek en reduktionisme, Civis Mundi, jg. 23/4 (1984), 171-181.

Ethische aspecten van het probleem van de doodstraf
In: De doodstraf (zie boven), 26-35

Ethisch-politieke implicaties van het denken van Jaspers, Wijsgerig Perspectief, jg 24/1 (1983/84), 12-19.

Europe Idea of a Continent The Quest for a European Identity

Europe, Idea of a Continent: The Quest for the European IdentityIn: Limes (Vilnius University, Lithuania), vol. ½ (2008), 148-159

Faith and science

Filosofie en spiritualiteit Hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking­­
Tijdschrift voor Filosofie, jg. 64/1 (2002), 3-25

Formele en materiele democratie

Formele en materiele democratie
In: Recht met reden (zie boeken), 3-29

Geen maken aan
Reflecties op de technologische samenleving vanuit de ethiek. In: De omkering van de wereld, p. 101-119

Geen Russische roulette met belangen toekomstige generaties
Filosofie Magazine 16/7 (2007), 13

Geloof, hoop en liefde: christelijke of algemeen menselijke deugden?
ANTW, jg. 106/2 (2014), 145-149

Geluk: geen maken aan?
Filosofie in bedrijf, jg. 17/3,4 (2006), 41-47

Globalisation, Environment and Ethics: The Problematic Relationship between Modernity and Sustainability
In: Bob van der Zwaan & Arthur Petersen (eds.), Sharing the Planet. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World. Eburon, Delft 2003, 168-185

Globalisierug, Nachhaltigkeit und Ethik, in: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, Jg. 4/1 (2003), 100-119.

Globalisierung und Nachhaltigkeit Ethische Überlegungen
In; H.R.Yousefi et al. (Hg.), Wege zur Globalisierung. Theorien – Chancen – Aporien – praktische Dimensionen. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2010, 157-187

Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik
In: Natur und Kultur, jg. 4/1 (2003), 100-119

Godsdienstvrijheid wordt onhanteerbaar
Reikwijdte van het recht gaandeweg onduidelijker.
Volzin, jg. 9 (22 januari 2010), 10-13

Grondideeën achter onze levensstijl
In: Kerk en milieu, inzet voor een leefbare aarde, jg. 6/2 (1995), 8-10

Groter dan wij
Natuur en milieu, 27/12 (2003), 30-31

Grotius, Aquinas and Hobbes. Grotian natural law between lex aeterna and natural rights
In: Grotiana. New Series Vol. 16/17 (1995/96), 55-83 (samen met B.P. Vermeulen)

Hans Jonas (1903-1993), een levensbericht
Filosofie, jg. 12/3 (2002), 2-3

Hans Jonas’ filosofie van het organische
Filosofie, jg. 12/3, 4-10

`Hebben’ en `zijn’. Op zoek naar een verbreed welzijnsbegrip. In: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten (zie boeken), 150-175

Heideggers politieke opstelling in 1933, consequentie of coïncidentie?
In: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en het nazisme, Rotterdamse Filosofische Studies IX, Rotterdam 1988, 47-62. Opnieuw afgedrukt in Recht met reden (zie onder boeken), 329-345

Het algemeen belang als centrale categorie van het publieke domein Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie

Het algemeen belang in het publieke domein
Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie.
Filosofie, jg. 18/3 (2008), 14-19

Het bewustzijn in natuurfilosofisch perspectief
Mantra, jg. 1/4 (2015), 14-21

Het manifest `Naar een universitair reveil’, een bericht
Spes, jg. 8/2 (2000), 17-18

Het milieu geeft te denken

Het milieuprobleem: primair een sociaal probleem
In: De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling. Publicatiereeks milieustrategie 2000/5 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2005, 10pp

Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog
Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/1983), p. 59-66

Hugo de Groot, polyglot in het rijk van de geest
Over achtergronden van zijn denken. Voordracht t.g.v. de 350e sterfdag van De Groot, gehouden in het Rotterdamse stadhuis in 1995. In: Recht met reden (zie onder boeken), 263-286

Human Rights: Its Idea and Intellectual and Spiritual Roots 

Indiaanse wijsheid

Indiaanse wijsheid
Filosofie, jg. 20/6 (2010), 28-34

Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht?
Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 39/2 (2010), 133-157 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/2/RenR_1875-2306_2010_039_002_003/fullscreen

Kants problematische Erbschaft

Kants problematische erfenis

Kants visie op de Frans Revolutie en op de grondslagen van het recht
Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247

Kants visie op de Franse Revolutie en op de grondslagen van het recht, in: Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247.

Karl Jaspers en het vraagstuk van de bemiddeling
Filosofie, jg. 17/3 (2007), 22-26

Karl Jaspers, een levensschets
Filosofie, jg. 17/3 (2007), 2-3

Karl Jaspers’project van een `wereldfilosofie’
Filosofie, jg. 16/6 (2006), 37-41

Klimaatprobleem: `Geen bedrijfsongeval van moderne samenleving’
Filosofie Magazine, jg. 15/7 (2006), 10-11

La situation exceptionnelle en procès (samen met René Foqué), in: Revue Interdisciplinaire d Etudes Juridiques, 1988/21, 63-84.

Mens en natuur: vreemden of verwanten?
Over de mogelijkheid van een natuurvriendelijk humanisme.
Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 8 (april/mei 2007),27-37

Mijn boodschap is niet populair
De Bazuin, jg. 83/24 (2000), 18-21

Milieucrisis vraagt om verandering van binnenuit
Geen schokeffect maar een positief verhaal.
Volzin, jg. 8/12 (2009), 14-17

Moderniteit en maat
Over een problematische relatie.
In; H. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filosofie aan de grens, Van Gorcum, Assen 1992, 43-66

Morele beginselen en wetgeving, in: Kunstmatige voortplanting en de status van het embryo, Katholiek Studiecentrum, Nijmegen 1988, 87-111.

Motieven In Thomas Morus’ Utopia
Tijdschrift Voor Filosofie 27/3 (1965), 419-475

Natuur en spiritualiteit

Natuur en spiritualiteit
Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking
In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Asoka, Rotterdam 2005, 17-32

Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen
Wapenveld, jg. 49/1 (1999), 5-12

No-nonsense religie Kanttekeningrn bij H.M. Kuitert’s visie op religie.
In; Civis Mundi, jg. 40/2 (2001), 109-116

On High and Low Styles in Philosophy, or, Towards a Rehabilitation of the Ideal
In: Diederik Aerts, Bart D’Hooghe, Nicole Note (eds.), World Views, Science and Us. World Scientific Publishing, Singapore 2005, 123-145

Onherstelbaar `ontttoverd’?
Over een karakterisering van de moderne cultuur.
Wapenveld. 54/4 (2004), 28-35

Open en gesloten vrijheid- twee vrijheidsconcepties

Open en gesloten vrijheid: twee vrijheidsconcepties
In: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Damon, Budel 2002, 379-416

Opvattingen over het geweten, Wisgerig Perspectief, jg. 27/6 (1986/87), 175-181.

Ouder worden: erkenning of ontkenning?
M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom ouderbeleid. Meinema, `s Gravenhage 1990, 27-50

Over de achtergronden van de mkz-crisis. (samen met C.P. Veerman) Wapenveld 51/4 (2001), 15-23

Over hoge en lage stijl in de filosofie Afscheidscollege Koo van der Wal

Over hoge en lage stijl in de filosofie
Afscheidscollege. Rotterdamse Filosofische Studies 2000, 24pp.

Partijverbod en democratie
Ned. Tijdschr. voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 14/2 (1985), p. 91-102

Partijverbod en democratietheorie, Ned. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, jg. 14 /2 (1985), 91-102.

Politieke vrijheid en democratie bij Spinoza
Mededelingen vanwege het Spinozahuis XLI, Brill, Leiden 1980, 19pp

Praktische filosofie: de aristotelische benadering
In: B. Delfgaauw e.a., Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. Wereldvenster, Baarn 1979, 48-60

Rearticulating Key Categories of Social, Ethical and Political Thinking: A Response to Kunneman Foundations of Science
21/2 (2016), 445-47
http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-014-9406-7?wt_mc=alerts.TOCjournals#page-1

Recht en leitimiteit, een rechtsfilosofische beschouwing, in: E. Brugmans & J. Elders (red.), Recht en legitimiteit, Zwolle 1987, 97-124.

Reflexieve moderniteit en ethiek

Reflexieve moderniteit
Ter inleiding
Filosofie, jg. 19/6 (2009), 2-5

Religie en modern bewustzijn
Over eigentijdse verschijningswijzen van het heilige.
In: W.N.A. Klever( red.), Filosofische theologie, Ambo, Baarn 1985, p. 65-90

Solidair, hoe en waarom?
Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg.
In: Medische schaarste en het menselijk tekort, 79-111

Spinoza and the Idea of Reason of State
Studia Spinozana, vol. I (1985), 275-304

Spinoza’s Idee Der Politieke Vrijheid
Antw, Jg. 70/1, 1-17

Spinoza’s idee der politieke vrijheid, ANTW, jg. 70/1 (1978), 1-17.
Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog, Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/83), 59-66.

Stifter Weldadige rust en bezonken geluk

Stifter Weldadige rust en bezonken geluk
Over Adalbert Stifters’ Nachsommer.
In: Marcel Becker & Paul van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur
Damon, Budel 2009, 42-51

Techniek en ethiek: tussen coöperatie en kritiek
In: Marli Huijer & Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie.
Klement, Kampen 2010, 71-89

Technologie en ecologische crisis
W. Zweers (red.), Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig. Ambo, Baarn 1991, 209-235

The environment must give us pause: Philosophical reflevions on an urgent social problem, in: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. Studies on the Theory of Gaia and Culture, VUB Press, Brussels 2004, 55-72.

The environment must give us pause: philosophiscal reflections on an urgent cultural problemIn: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. VUB Brussels University Press, Brussels, 55

Toegepaste ethiek tussen reflectie en probleemoplossing
In: J.A.M. van Boxel e.a. (red.), Techniek, voorlopigheid en verlegenheid. Ethiek en technologisch aspectenonderzoek. Nota, Den Haag, 75-95

Verandering van levensstijl: filosofische reflecties bij de milieuproblematiek
Jan van Arkel, Utrecht 1995, 139-155

Verkeerd advies [over mobiliteit] aan verkeerde minister
ESB, jg. 85,nr. 4249 (2000), 261-263 (samen met Harry Geerlings)

Visions of nature, and their significance for ethical and philosophical questions generally

Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid
Tweede Stoutenburglezing 1999

Waarom eigenlijk: een redactioneel voorbericht
Filosofie & Praktijk, jg. 1/1 (1980), 2-12

Wie het zachte niet eert…

`Wie is het, die zo hoog gezeten…?’
Gerardus van der Leeuws opvatting over het heilige.
Wapenveld, 52/3 (2002), 26-33

Zacht is nog niet soft
Over het belang van zachte krachten.
Volzin, jg. 4/2 (2005), 30-32

Zu einer Erneuereung der Universität Bericht über ein niederlandisches
Manifest 1/2001, 18-20