Artikelen test

 1. Motieven In Thomas Morus’ Utopia Tijdschrift Voor Filosofie 27/3 (1965), 419-475
 2. Enkele Reflecties Over Filosofie – Oud En Nieuw In: I.B. Horst E.A. (red.), De Geest In Het Geding. Tjeenk Willink, Alphen A.S. Rijn 1978, 283-300
 3. Spinoza’s Idee Der Politieke Vrijheid Antw, Jg. 70/1, 1-17
 4. De zorg voor lateren: van later zorg? Inaugurele rede EUR, 1979, 29pp
 5. De doodstraf, een historisch overzicht In: De doodstraf, een serie artikelen. Uitg. Amnesty International 1979, 14-21
 6. Ethische aspecten van het probleem van de doodstraf In: De doodstraf (zie boven), 26-35
 7. Praktische filosofie: de aristotelische benadering In: B. Delfgaauw e.a., Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. Wereldvenster, Baarn 1979, 48-60
 8. Politieke vrijheid en democratie bij Spinoza Mededelingen vanwege het Spinozahuis XLI, Brill, Leiden 1980, 19pp
 9. Waarom eigenlijk: een redactioneel voorbericht Filosofie & Praktijk, jg. 1/1 (1980), 2-12
 10. Heideggers politieke opstelling in 1933, consequentie of coïncidentie? In: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en het nazisme, Rotterdamse Filosofische Studies IX, Rotterdam 1988, 47-62. Opnieuw afgedrukt in Recht met reden (zie onder boeken), 329-345
 11. Grondideeën achter onze levensstijl In: Kerk en milieu, inzet voor een leefbare aarde, jg. 6/2 (1995), 8-10
 12. Verandering van levensstijl: filosofische reflecties bij de milieuproblematiek Jan van Arkel, Utrecht 1995, 139-155
 13. Grotius, Aquinas and Hobbes. Grotian natural law between lex aeterna and natural rights In: Grotiana. New Series Vol. 16/17 (1995/96), 55-83 (samen met B.P. Vermeulen)
 14. De universaliteit van de mensenrechten In: Ars Aequi, jg. 47/4 (1998), 241-252
 15. Eenogigheid – kwaal van onze moderne cultuur? In: Civis Mundi, jg. 37/2 (1998), 85-92
 16. Dupliek op S. Griffioen, Samenleven In: Philosophia Reformata 63 (1998), 70-83
 17. Burgerschap, algemeen belang en milieuproblematiek In: Rekenschap, dec. 1999, 243-253
 18. Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid Tweede Stoutenburglezing 1999
 19. Eine neue Ethik des technologischen Zeitalters? In: Z. Frenyó et al. (eds.), Orietations. Papers presented ro the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Shaker Publishing 2000, 189-194
 20. Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Reflexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem In: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, jg. 2/2 (2001), 82-98
 21. No-nonsense religie Kanttekeningrn bij H.M. Kuitert’s visie op religie. In; Civis Mundi, jg. 40/2 (2001), 109-116
 22. Charles Taylors hermeneutische antropologie In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/3 (2001), 5-14
 23. De romantiek: kunststroming en wereldbeschouwing In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/6 (2001), 5-15
 24. Globalisation, Environment and Ethics: The Problematic Relationship between Modernity and Sustainability In: Bob van der Zwaan & Arthur Petersen (eds.), Sharing the Planet. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World. Eburon, Delft 2003, 168-185
 25. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik In: Natur und Kultur, jg. 4/1 (2003), 100-119
 26. Het milieuprobleem: primair een sociaal probleem In: De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling. Publicatiereeks milieustrategie 2000/5 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2005, 10pp
 27. Hugo de Groot, polyglot in het rijk van de geest Over achtergronden van zijn denken. Voordracht t.g.v. de 350e sterfdag van De Groot, gehouden in het Rotterdamse stadhuis in 1995. In: Recht met reden (zie onder boeken), 263-286
 28. Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/1983), p. 59-66
 29. Partijverbod en democratie Ned. Tijdschr. voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 14/2 (1985), p. 91-102
 30. Spinoza and the Idea of Reason of State Studia Spinozana, vol. I (1985), 275-304
 31. De wetenschap en haar grenzen J. Sperna Weiland en R.H.L. Römer (red.), uitgave Trouw 1986, p. 30-35
 32. Bestaat er een recht op sterven? Euthanasie, knelpunten in een discussie, p. 142-180
 33. Kants visie op de Frans Revolutie en op de grondslagen van het recht Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247
 34. Geen maken aan Reflecties op de technologische samenleving vanuit de ethiek. In: De omkering van de wereld, p. 101-119
 35. Religie en modern bewustzijn Over eigentijdse verschijningswijzen van het heilige. In: W.N.A. Klever( red.), Filosofische theologie, Ambo, Baarn 1985, p. 65-90
 36. Solidair, hoe en waarom? Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg. In: Medische schaarste en het menselijk tekort, 79-111
 37. Collective Human Rights: A Western View In: Jan Berting et al. (Eds.), Human Rights in a Pluralist World, Meckler, Westport/London 1990,83-98
 38. Technologie en ecologische crisis W. Zweers (red.), Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig. Ambo, Baarn 1991, 209-235
 39. Moderniteit en maat Over een problematische relatie. In; H. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filosofie aan de grens, Van Gorcum, Assen 1992, 43-66
 40. Ouder worden: erkenning of ontkenning? M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom ouderbeleid. Meinema, `s Gravenhage 1990, 27-50
 41. Toegepaste ethiek tussen reflectie en probleemoplossing In: J.A.M. van Boxel e.a. (red.), Techniek, voorlopigheid en verlegenheid. Ethiek en technologisch aspectenonderzoek. Nota, Den Haag, 75-95
 42. De halvering van het wereldbeeld Het andere gezicht van de moderniteit. Rotterdamsr Filosofische Studies, deel XXII, 1997, 30 pp.
 43. Over hoge en lage stijl in de filosofie Afscheidscollege. Rotterdamse Filosofische Studies 2000, 24pp.
 44. Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd? Tijdschrift voor Filosofie, jg. 63/4 (2001), 661-683
 45. Filosofie en spiritualiteit: hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking Tijdschrift voor Filosofie, jg. 64/1 (2002), 3-25
 46. Duurzaamheid, globalisering en ethiek In: Marcel Becker et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Van Gorcum, Assen 2001, 97-122
 47. Open en gesloten vrijheid: twee vrijheidsconcepties In: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Damon, Budel 2002, 379-416
 48. ‘Hebben’ en `zijn’ Op zoek naar een verbreed welzijnsbegrip. In: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten (zie boeken), 150-175
 49. Formele en materiële democratie In: Recht met reden (zie boeken), 3-29
 50. Ethiek als wijsgerige discipline Nototies met betrekking tot het ethiek-onderzoek Jaarverslag Onderzoeksschool Ethiek 1996, 1-5
 51. Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen Wapenveld, jg. 49/1 (1999), 5-12
 52. Mijn boodschap is niet populair De Bazuin, jg. 83/24 (2000), 18-21
 53. De wortel van het milieuprobleem ligt dieper Milieudefensie jg. 28/1 (1999), 22-23
 54. Het manifest `Naar een universitair reveil’, een bericht Spes, jg. 8/2 (2000), 17-18
 55. Verkeerd advies [over mobiliteit] aan verkeerde minister ESB, jg. 85,nr. 4249 (2000), 261-263 (samen met Harry Geerlings)
 56. Zu einer Erneuereung der Universität Bericht über ein niederlandisches Manifest 1/2001, 18-20
 57. `De wetenschap moet veel meer ingebed worden in een normatieve bezinning ’ Over de achtergronden van de mkz-crisis. (samen met C.P. Veerman) Wapenveld 51/4 (2001), 15-23
 58. `Wie is het, die zo hoog gezeten…?’ Gerardus van der Leeuws opvatting over het heilige. Wapenveld, 52/3 (2002), 26-33
 59. Hans Jonas (1903-1993), een levensbericht Filosofie, jg. 12/3 (2002), 2-3
 60. Hans Jonas’ filosofie van het organische Filosofie, jg. 12/3, 4-10
 61. On High and Low Styles in Philosophy, or, Towards a Rehabilitation of the Ideal In: Diederik Aerts, Bart D’Hooghe, Nicole Note (eds.), World Views, Science and Us. World Scientific Publishing, Singapore 2005, 123-145
 62. Onherstelbaar `ontttoverd’? Over een karakterisering van de moderne cultuur. Wapenveld. 54/4 (2004), 28-35
 63. Groter dan wij Natuur en milieu, 27/12 (2003), 30-31
 64. Zacht is nog niet soft Over het belang van zachte krachten. Volzin, jg. 4/2 (2005), 30-32
 65. The environment must give us pause: philosophiscal reflections on an urgent cultural problemIn: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. VUB Brussels University Press, Brussels, 55
 66. Natuur en spiritualiteit Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Asoka, Rotterdam 2005, 17-32
 67. Geluk: geen maken aan? Filosofie in bedrijf, jg. 17/3,4 (2006), 41-47
 68. Karl Jaspers’project van een `wereldfilosofie’ Filosofie, jg. 16/6 (2006), 37-41
 69. Klimaatprobleem: `Geen bedrijfsongeval van moderne samenleving’ Filosofie Magazine, jg. 15/7 (2006), 10-11
 70. Democratie als politiek systeem, als idee en als levenshouding Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 36/1 (2007), 39-51
 71. Autonomie met een menselijk gezicht Pleidooi voor een relationeel vrijheidsbegrip. In: Esther Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN, Amsterdam 2007, 83-93
 72. Mens en natuur: vreemden of verwanten? Over de mogelijkheid van een natuurvriendelijk humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 8 (april/mei 2007),27-37
 73. Geen Russische roulette met belangen toekomstige generaties Filosofie Magazine 16/7 (2007), 13
 74. Karl Jaspers, een levensschets Filosofie, jg. 17/3 (2007), 2-3
 75. Karl Jaspers en het vraagstuk van de bemiddeling Filosofie, jg. 17/3 (2007), 22-26
 76. Daarom filosofie Filosofie, jg. 17/6 (2008), 37-39
 77. Europe, Idea of a Continent: The Quest for the European IdentityIn: Limes (Vilnius University, Lithuania), vol. ½ (2008), 148-159
 78. Milieucrisis vraagt om verandering van binnenuit Geen schokeffect maar een positief verhaal. Volzin, jg. 8/12 (2009), 14-17
 79. Weldadige rust en bezonken geluk Over Adalbert Stifters’ Nachsommer. In: Marcel Becker & Paul van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur Damon, Budel 2009, 42-51
 80. Globalisierung und Nachhaltigkeit Ethische Überlegungen In; H.R.Yousefi et al. (Hg.), Wege zur Globalisierung. Theorien – Chancen – Aporien – praktische Dimensionen. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2010, 157-187
 81. Die Menschenrechte: Idee, Begründung und Universalitätsanspruch In: H.R. Yousefi et al. (Hg.), Wege zu Menschenrechten. Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs, Bauts, Nordhausen 2008, 295-317
 82. Het algemeen belang in het publieke domein Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie. Filosofie, jg. 18/3 (2008), 14-19
 83. De mens leeft niet voor zichzelf alleen Over humaniteit en religie. CV.Koers. maart 2009, 58-61
 84. Reflexieve moderniteit Ter inleiding Filosofie, jg. 19/6 (2009), 2-5
 85. Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht? Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 39/2 (2010), 133-157 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/2/RenR_1875-2306_2010_039_002_003/fullscreen
 86. Indiaanse wijsheid Filosofie, jg. 20/6 (2010), 28-34
 87. Godsdienstvrijheid wordt onhanteerbaar Reikwijdte van het recht gaandeweg onduidelijker. Volzin, jg. 9 (22 januari 2010), 10-13
 88. Techniek en ethiek: tussen coöperatie en kritiek In: Marli Huijer & Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie. Klement, Kampen 2010, 71-89
 89. Geloof, hoop en liefde: christelijke of algemeen menselijke deugden? ANTW, jg. 106/2 (2014), 145-149
 90. Het bewustzijn in natuurfilosofisch perspectief Mantra, jg. 1/4 (2015), 14-21
 91. Rearticulating Key Categories of Social, Ethical and Political Thinking: A Response to Kunneman Foundations of Science 21/2 (2016), 445-47 http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-014-9406-7?wt_mc=alerts.TOCjournals#page-1
contact
 1. Motieven In Thomas Morus’ Utopia Tijdschrift Voor Filosofie 27/3 (1965), 419-475
 2. Enkele Reflecties Over Filosofie – Oud En Nieuw In: I.B. Horst E.A. (red.), De Geest In Het Geding. Tjeenk Willink, Alphen A.S. Rijn 1978, 283-300
 3. Spinoza’s Idee Der Politieke Vrijheid Antw, Jg. 70/1, 1-17
 4. De zorg voor lateren: van later zorg? Inaugurele rede EUR, 1979, 29pp
 5. De doodstraf, een historisch overzicht In: De doodstraf, een serie artikelen. Uitg. Amnesty International 1979, 14-21
 6. Ethische aspecten van het probleem van de doodstraf In: De doodstraf (zie boven), 26-35
 7. Praktische filosofie: de aristotelische benadering In: B. Delfgaauw e.a., Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. Wereldvenster, Baarn 1979, 48-60
 8. Politieke vrijheid en democratie bij Spinoza Mededelingen vanwege het Spinozahuis XLI, Brill, Leiden 1980, 19pp
 9. Waarom eigenlijk: een redactioneel voorbericht Filosofie & Praktijk, jg. 1/1 (1980), 2-12
 10. Heideggers politieke opstelling in 1933, consequentie of coïncidentie? In: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en het nazisme, Rotterdamse Filosofische Studies IX, Rotterdam 1988, 47-62. Opnieuw afgedrukt in Recht met reden (zie onder boeken), 329-345
 11. Grondideeën achter onze levensstijl In: Kerk en milieu, inzet voor een leefbare aarde, jg. 6/2 (1995), 8-10
 12. Verandering van levensstijl: filosofische reflecties bij de milieuproblematiek Jan van Arkel, Utrecht 1995, 139-155
 13. Grotius, Aquinas and Hobbes. Grotian natural law between lex aeterna and natural rights In: Grotiana. New Series Vol. 16/17 (1995/96), 55-83 (samen met B.P. Vermeulen)
 14. De universaliteit van de mensenrechten In: Ars Aequi, jg. 47/4 (1998), 241-252
 15. Eenogigheid – kwaal van onze moderne cultuur? In: Civis Mundi, jg. 37/2 (1998), 85-92
 16. Dupliek op S. Griffioen, Samenleven In: Philosophia Reformata 63 (1998), 70-83
 17. Burgerschap, algemeen belang en milieuproblematiek In: Rekenschap, dec. 1999, 243-253
 18. Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid Tweede Stoutenburglezing 1999
 19. Eine neue Ethik des technologischen Zeitalters? In: Z. Frenyó et al. (eds.), Orietations. Papers presented ro the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Shaker Publishing 2000, 189-194
 20. Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Reflexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem In: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, jg. 2/2 (2001), 82-98
 21. No-nonsense religie Kanttekeningrn bij H.M. Kuitert’s visie op religie. In; Civis Mundi, jg. 40/2 (2001), 109-116
 22. Charles Taylors hermeneutische antropologie In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/3 (2001), 5-14
 23. De romantiek: kunststroming en wereldbeschouwing In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/6 (2001), 5-15
 24. Globalisation, Environment and Ethics: The Problematic Relationship between Modernity and Sustainability In: Bob van der Zwaan & Arthur Petersen (eds.), Sharing the Planet. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World. Eburon, Delft 2003, 168-185
 25. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik In: Natur und Kultur, jg. 4/1 (2003), 100-119
 26. Het milieuprobleem: primair een sociaal probleem In: De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling. Publicatiereeks milieustrategie 2000/5 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2005, 10pp
 27. Hugo de Groot, polyglot in het rijk van de geest Over achtergronden van zijn denken. Voordracht t.g.v. de 350e sterfdag van De Groot, gehouden in het Rotterdamse stadhuis in 1995. In: Recht met reden (zie onder boeken), 263-286
 28. Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/1983), p. 59-66
 29. Partijverbod en democratie Ned. Tijdschr. voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 14/2 (1985), p. 91-102
 30. Spinoza and the Idea of Reason of State Studia Spinozana, vol. I (1985), 275-304
 31. De wetenschap en haar grenzen J. Sperna Weiland en R.H.L. Römer (red.), uitgave Trouw 1986, p. 30-35
 32. Bestaat er een recht op sterven? Euthanasie, knelpunten in een discussie, p. 142-180
 33. Kants visie op de Frans Revolutie en op de grondslagen van het recht Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247
 34. Geen maken aan Reflecties op de technologische samenleving vanuit de ethiek. In: De omkering van de wereld, p. 101-119
 35. Religie en modern bewustzijn Over eigentijdse verschijningswijzen van het heilige. In: W.N.A. Klever( red.), Filosofische theologie, Ambo, Baarn 1985, p. 65-90
 36. Solidair, hoe en waarom? Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg. In: Medische schaarste en het menselijk tekort, 79-111
 37. Collective Human Rights: A Western View In: Jan Berting et al. (Eds.), Human Rights in a Pluralist World, Meckler, Westport/London 1990,83-98
 38. Technologie en ecologische crisis W. Zweers (red.), Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig. Ambo, Baarn 1991, 209-235
 39. Moderniteit en maat Over een problematische relatie. In; H. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filosofie aan de grens, Van Gorcum, Assen 1992, 43-66
 40. Ouder worden: erkenning of ontkenning? M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom ouderbeleid. Meinema, `s Gravenhage 1990, 27-50
 41. Toegepaste ethiek tussen reflectie en probleemoplossing In: J.A.M. van Boxel e.a. (red.), Techniek, voorlopigheid en verlegenheid. Ethiek en technologisch aspectenonderzoek. Nota, Den Haag, 75-95
 42. De halvering van het wereldbeeld Het andere gezicht van de moderniteit. Rotterdamsr Filosofische Studies, deel XXII, 1997, 30 pp.
 43. Over hoge en lage stijl in de filosofie Afscheidscollege. Rotterdamse Filosofische Studies 2000, 24pp.
 44. Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd? Tijdschrift voor Filosofie, jg. 63/4 (2001), 661-683
 45. Filosofie en spiritualiteit: hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking Tijdschrift voor Filosofie, jg. 64/1 (2002), 3-25
 46. Duurzaamheid, globalisering en ethiek In: Marcel Becker et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Van Gorcum, Assen 2001, 97-122
 47. Open en gesloten vrijheid: twee vrijheidsconcepties In: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Damon, Budel 2002, 379-416
 48. ‘Hebben’ en `zijn’ Op zoek naar een verbreed welzijnsbegrip. In: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten (zie boeken), 150-175
 49. Formele en materiële democratie In: Recht met reden (zie boeken), 3-29
 50. Ethiek als wijsgerige discipline Nototies met betrekking tot het ethiek-onderzoek Jaarverslag Onderzoeksschool Ethiek 1996, 1-5
 51. Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen Wapenveld, jg. 49/1 (1999), 5-12
 52. Mijn boodschap is niet populair De Bazuin, jg. 83/24 (2000), 18-21
 53. De wortel van het milieuprobleem ligt dieper Milieudefensie jg. 28/1 (1999), 22-23
 54. Het manifest `Naar een universitair reveil’, een bericht Spes, jg. 8/2 (2000), 17-18
 55. Verkeerd advies [over mobiliteit] aan verkeerde minister ESB, jg. 85,nr. 4249 (2000), 261-263 (samen met Harry Geerlings)
 56. Zu einer Erneuereung der Universität Bericht über ein niederlandisches Manifest 1/2001, 18-20
 57. `De wetenschap moet veel meer ingebed worden in een normatieve bezinning ’ Over de achtergronden van de mkz-crisis. (samen met C.P. Veerman) Wapenveld 51/4 (2001), 15-23
 58. `Wie is het, die zo hoog gezeten…?’ Gerardus van der Leeuws opvatting over het heilige. Wapenveld, 52/3 (2002), 26-33
 59. Hans Jonas (1903-1993), een levensbericht Filosofie, jg. 12/3 (2002), 2-3
 60. Hans Jonas’ filosofie van het organische Filosofie, jg. 12/3, 4-10
 61. On High and Low Styles in Philosophy, or, Towards a Rehabilitation of the Ideal In: Diederik Aerts, Bart D’Hooghe, Nicole Note (eds.), World Views, Science and Us. World Scientific Publishing, Singapore 2005, 123-145
 62. Onherstelbaar `ontttoverd’? Over een karakterisering van de moderne cultuur. Wapenveld. 54/4 (2004), 28-35
 63. Groter dan wij Natuur en milieu, 27/12 (2003), 30-31
 64. Zacht is nog niet soft Over het belang van zachte krachten. Volzin, jg. 4/2 (2005), 30-32
 65. The environment must give us pause: philosophiscal reflections on an urgent cultural problemIn: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. VUB Brussels University Press, Brussels, 55
 66. Natuur en spiritualiteit Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Asoka, Rotterdam 2005, 17-32
 67. Geluk: geen maken aan? Filosofie in bedrijf, jg. 17/3,4 (2006), 41-47
 68. Karl Jaspers’project van een `wereldfilosofie’ Filosofie, jg. 16/6 (2006), 37-41
 69. Klimaatprobleem: `Geen bedrijfsongeval van moderne samenleving’ Filosofie Magazine, jg. 15/7 (2006), 10-11
 70. Democratie als politiek systeem, als idee en als levenshouding Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 36/1 (2007), 39-51
 71. Autonomie met een menselijk gezicht Pleidooi voor een relationeel vrijheidsbegrip. In: Esther Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN, Amsterdam 2007, 83-93
 72. Mens en natuur: vreemden of verwanten? Over de mogelijkheid van een natuurvriendelijk humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 8 (april/mei 2007),27-37
 73. Geen Russische roulette met belangen toekomstige generaties Filosofie Magazine 16/7 (2007), 13
 74. Karl Jaspers, een levensschets Filosofie, jg. 17/3 (2007), 2-3
 75. Karl Jaspers en het vraagstuk van de bemiddeling Filosofie, jg. 17/3 (2007), 22-26
 76. Daarom filosofie Filosofie, jg. 17/6 (2008), 37-39
 77. Europe, Idea of a Continent: The Quest for the European IdentityIn: Limes (Vilnius University, Lithuania), vol. ½ (2008), 148-159
 78. Milieucrisis vraagt om verandering van binnenuit Geen schokeffect maar een positief verhaal. Volzin, jg. 8/12 (2009), 14-17
 79. Weldadige rust en bezonken geluk Over Adalbert Stifters’ Nachsommer. In: Marcel Becker & Paul van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur Damon, Budel 2009, 42-51
 80. Globalisierung und Nachhaltigkeit Ethische Überlegungen In; H.R.Yousefi et al. (Hg.), Wege zur Globalisierung. Theorien – Chancen – Aporien – praktische Dimensionen. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2010, 157-187
 81. Die Menschenrechte: Idee, Begründung und Universalitätsanspruch In: H.R. Yousefi et al. (Hg.), Wege zu Menschenrechten. Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs, Bauts, Nordhausen 2008, 295-317
 82. Het algemeen belang in het publieke domein Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie. Filosofie, jg. 18/3 (2008), 14-19
 83. De mens leeft niet voor zichzelf alleen Over humaniteit en religie. CV.Koers. maart 2009, 58-61
 84. Reflexieve moderniteit Ter inleiding Filosofie, jg. 19/6 (2009), 2-5
 85. Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht? Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 39/2 (2010), 133-157 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/2/RenR_1875-2306_2010_039_002_003/fullscreen
 86. Indiaanse wijsheid Filosofie, jg. 20/6 (2010), 28-34
 87. Godsdienstvrijheid wordt onhanteerbaar Reikwijdte van het recht gaandeweg onduidelijker. Volzin, jg. 9 (22 januari 2010), 10-13
 88. Techniek en ethiek: tussen coöperatie en kritiek In: Marli Huijer & Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie. Klement, Kampen 2010, 71-89
 89. Geloof, hoop en liefde: christelijke of algemeen menselijke deugden? ANTW, jg. 106/2 (2014), 145-149
 90. Het bewustzijn in natuurfilosofisch perspectief Mantra, jg. 1/4 (2015), 14-21
 91. Rearticulating Key Categories of Social, Ethical and Political Thinking: A Response to Kunneman Foundations of Science 21/2 (2016), 445-47 http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-014-9406-7?wt_mc=alerts.TOCjournals#page-1
boeken full page [vc_row content_placement=”middle”][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1465067962331{margin-top: 2px !important;}”][vc_single_image image=”21″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464268084454{margin: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”115″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464275769463{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”113″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464275783182{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”212″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465066522657{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”205″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465064958993{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”208″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465065629679{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”2px”][/vc_column][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1465067973125{margin-top: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1465068786008{border-radius: 35px !important;}”]Nieuwe vensters op de werkelijkheid Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. Tweede druk 2016 Humaniteit Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme Klement/Pelckmans, Kampen 2008 Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden Klement/Pelckmans, Kampen 2008 Die Umkerung der Welt Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und Sinn Königshausen und Neumann, Würzburg 2004 Recht met reden Verzamelde opstellen (redactie en voorwoord René Foqué) Kluwer, Deventer 2003 De omkering van de wereld Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef Ambo, Baarn 1996 Karl Jaspers Wereldvenster, Baarn 1970 Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem Dissertatie Kruseman,  Den Haag 1968 Redactievoering De derde revolutie in de geneeskunde Charles de Monchy – De derde revolutie in de geneeskunde Driehoek, Rotterdam 2016 Van grenzen weten Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, samen met Bob Goudzwaard. Damon, Budel 2006 Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie Damon, Budel 2004 Het eigen gewicht van de dingen Milieu-filosofische opstellen, samen met Maarten Coolen. Damon, Budel 2002 Vragen naar zin Beschouwingen over zingevingsproblematiek, samen met F.C.L.M. Jacobs. Ambo, Baarn 1992 Medische schaarste en het menselijk tekort Samen met F.C.L.M. Jacobs. Ambo, Baarn 1988 Euthanasie, knelpunten in een discussie Ambo, Baarn 1987  [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row] boeken tekst Nieuwe vensters op de werkelijkheid Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. Tweede druk 2016 Humaniteit Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme Klement/Pelckmans, Kampen 2008 Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden Klement/Pelckmans, Kampen 2008 Die Umkerung der Welt Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und Sinn Königshausen und Neumann, Würzburg 2004 Recht met reden Verzamelde opstellen (redactie en voorwoord René Foqué) Kluwer, Deventer 2003 De omkering van de wereld Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef Ambo, Baarn 1996 Karl Jaspers Wereldvenster, Baarn 1970 Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem Dissertatie Kruseman,  Den Haag 1968 Redactievoering De derde revolutie in de geneeskunde Charles de Monchy – De derde revolutie in de geneeskunde Driehoek, Rotterdam 2016 Van grenzen weten Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, samen met Bob Goudzwaard. Damon, Budel 2006 Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie Damon, Budel 2004 Het eigen gewicht van de dingen Milieu-filosofische opstellen, samen met Maarten Coolen. Damon, Budel 2002 Vragen naar zin Beschouwingen over zingevingsproblematiek, samen met F.C.L.M. Jacobs. Ambo, Baarn 1992 Medische schaarste en het menselijk tekort Samen met F.C.L.M. Jacobs. Ambo, Baarn 1988 Euthanasie, knelpunten in een discussie Ambo, Baarn 1987