Artikelen test

 1. Motieven In Thomas Morus’ Utopia
  Tijdschrift Voor Filosofie 27/3 (1965), 419-475
 2. Enkele Reflecties Over Filosofie – Oud En Nieuw
  In: I.B. Horst E.A. (red.), De Geest In Het Geding. Tjeenk Willink, Alphen A.S. Rijn 1978, 283-300
 3. Spinoza’s Idee Der Politieke Vrijheid
  Antw, Jg. 70/1, 1-17
 4. De zorg voor lateren: van later zorg?
  Inaugurele rede EUR, 1979, 29pp
 5. De doodstraf, een historisch overzicht
  In: De doodstraf, een serie artikelen. Uitg. Amnesty International 1979, 14-21
 6. Ethische aspecten van het probleem van de doodstraf
  In: De doodstraf (zie boven), 26-35
 7. Praktische filosofie: de aristotelische benadering
  In: B. Delfgaauw e.a., Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. Wereldvenster, Baarn 1979, 48-60
 8. Politieke vrijheid en democratie bij Spinoza
  Mededelingen vanwege het Spinozahuis XLI, Brill, Leiden 1980, 19pp
 9. Waarom eigenlijk: een redactioneel voorbericht
  Filosofie & Praktijk, jg. 1/1 (1980), 2-12
 10. Heideggers politieke opstelling in 1933, consequentie of coïncidentie?
  In: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en het nazisme, Rotterdamse Filosofische Studies IX, Rotterdam 1988, 47-62. Opnieuw afgedrukt in Recht met reden (zie onder boeken), 329-345
 11. Grondideeën achter onze levensstijl
  In: Kerk en milieu, inzet voor een leefbare aarde, jg. 6/2 (1995), 8-10
 12. Verandering van levensstijl: filosofische reflecties bij de milieuproblematiek
  Jan van Arkel, Utrecht 1995, 139-155
 13. Grotius, Aquinas and Hobbes. Grotian natural law between lex aeterna and natural rights
  In: Grotiana. New Series Vol. 16/17 (1995/96), 55-83 (samen met B.P. Vermeulen)
 14. De universaliteit van de mensenrechten
  In: Ars Aequi, jg. 47/4 (1998), 241-252
 15. Eenogigheid – kwaal van onze moderne cultuur?
  In: Civis Mundi, jg. 37/2 (1998), 85-92
 16. Dupliek op S. Griffioen, Samenleven
  In: Philosophia Reformata 63 (1998), 70-83
 17. Burgerschap, algemeen belang en milieuproblematiek
  In: Rekenschap, dec. 1999, 243-253
 18. Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid
  Tweede Stoutenburglezing 1999
 19. Eine neue Ethik des technologischen Zeitalters?
  In: Z. Frenyó et al. (eds.), Orietations. Papers presented ro the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Shaker Publishing 2000, 189-194
 20. Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Reflexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem
  In: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, jg. 2/2 (2001), 82-98
 21. No-nonsense religie Kanttekeningrn bij H.M. Kuitert’s visie op religie.
  In; Civis Mundi, jg. 40/2 (2001), 109-116
 22. Charles Taylors hermeneutische antropologie
  In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/3 (2001), 5-14
 23. De romantiek: kunststroming en wereldbeschouwing
  In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/6 (2001), 5-15
 24. Globalisation, Environment and Ethics: The Problematic Relationship between Modernity and Sustainability
  In: Bob van der Zwaan & Arthur Petersen (eds.), Sharing the Planet. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World. Eburon, Delft 2003, 168-185
 25. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik
  In: Natur und Kultur, jg. 4/1 (2003), 100-119
 26. Het milieuprobleem: primair een sociaal probleem
  In: De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling. Publicatiereeks milieustrategie 2000/5 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2005, 10pp
 27. Hugo de Groot, polyglot in het rijk van de geest
  Over achtergronden van zijn denken. Voordracht t.g.v. de 350e sterfdag van De Groot, gehouden in het Rotterdamse stadhuis in 1995. In: Recht met reden (zie onder boeken), 263-286
 28. Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog
  Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/1983), p. 59-66
 29. Partijverbod en democratie
  Ned. Tijdschr. voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 14/2 (1985), p. 91-102
 30. Spinoza and the Idea of Reason of State
  Studia Spinozana, vol. I (1985), 275-304
 31. De wetenschap en haar grenzen
  J. Sperna Weiland en R.H.L. Römer (red.), uitgave Trouw 1986, p. 30-35
 32. Bestaat er een recht op sterven?
  Euthanasie, knelpunten in een discussie, p. 142-180
 33. Kants visie op de Frans Revolutie en op de grondslagen van het recht
  Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247
 34. Geen maken aan
  Reflecties op de technologische samenleving vanuit de ethiek. In: De omkering van de wereld, p. 101-119
 35. Religie en modern bewustzijn
  Over eigentijdse verschijningswijzen van het heilige.
  In: W.N.A. Klever( red.), Filosofische theologie, Ambo, Baarn 1985, p. 65-90
 36. Solidair, hoe en waarom?
  Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg.
  In: Medische schaarste en het menselijk tekort, 79-111
 37. Collective Human Rights: A Western View
  In: Jan Berting et al. (Eds.), Human Rights in a Pluralist World, Meckler, Westport/London 1990,83-98
 38. Technologie en ecologische crisis
  W. Zweers (red.), Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig. Ambo, Baarn 1991, 209-235
 39. Moderniteit en maat
  Over een problematische relatie.
  In; H. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filosofie aan de grens, Van Gorcum, Assen 1992, 43-66
 40. Ouder worden: erkenning of ontkenning?
  M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom ouderbeleid. Meinema, `s Gravenhage 1990, 27-50
 41. Toegepaste ethiek tussen reflectie en probleemoplossing
  In: J.A.M. van Boxel e.a. (red.), Techniek, voorlopigheid en verlegenheid. Ethiek en technologisch aspectenonderzoek. Nota, Den Haag, 75-95
 42. De halvering van het wereldbeeld
  Het andere gezicht van de moderniteit. Rotterdamsr Filosofische Studies, deel XXII, 1997, 30 pp.
 43. Over hoge en lage stijl in de filosofie
  Afscheidscollege. Rotterdamse Filosofische Studies 2000, 24pp.
 44. Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte
  Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd?
  Tijdschrift voor Filosofie, jg. 63/4 (2001), 661-683
 45. Filosofie en spiritualiteit: hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking
  Tijdschrift voor Filosofie, jg. 64/1 (2002), 3-25
 46. Duurzaamheid, globalisering en ethiek
  In: Marcel Becker et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Van Gorcum, Assen 2001, 97-122
 47. Open en gesloten vrijheid: twee vrijheidsconcepties
  In: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Damon, Budel 2002, 379-416
 48. ‘Hebben’ en `zijn’
  Op zoek naar een verbreed welzijnsbegrip.
  In: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten (zie boeken), 150-175
 49. Formele en materiële democratie
  In: Recht met reden (zie boeken), 3-29
 50. Ethiek als wijsgerige discipline Nototies met betrekking tot het ethiek-onderzoek
  Jaarverslag Onderzoeksschool Ethiek 1996, 1-5
 51. Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen
  Wapenveld, jg. 49/1 (1999), 5-12
 52. Mijn boodschap is niet populair
  De Bazuin, jg. 83/24 (2000), 18-21
 53. De wortel van het milieuprobleem ligt dieper
  Milieudefensie jg. 28/1 (1999), 22-23
 54. Het manifest `Naar een universitair reveil’, een bericht
  Spes, jg. 8/2 (2000), 17-18
 55. Verkeerd advies [over mobiliteit] aan verkeerde minister
  ESB, jg. 85,nr. 4249 (2000), 261-263 (samen met Harry Geerlings)
 56. Zu einer Erneuereung der Universität Bericht über ein niederlandisches
  Manifest 1/2001, 18-20
 57. `De wetenschap moet veel meer ingebed worden in een normatieve bezinning ’
  Over de achtergronden van de mkz-crisis. (samen met C.P. Veerman)
  Wapenveld 51/4 (2001), 15-23
 58. `Wie is het, die zo hoog gezeten…?’
  Gerardus van der Leeuws opvatting over het heilige.
  Wapenveld, 52/3 (2002), 26-33
 59. Hans Jonas (1903-1993), een levensbericht
  Filosofie, jg. 12/3 (2002), 2-3
 60. Hans Jonas’ filosofie van het organische
  Filosofie, jg. 12/3, 4-10
 61. On High and Low Styles in Philosophy, or, Towards a Rehabilitation of the Ideal
  In: Diederik Aerts, Bart D’Hooghe, Nicole Note (eds.), World Views, Science and Us. World Scientific Publishing, Singapore 2005, 123-145
 62. Onherstelbaar `ontttoverd’?
  Over een karakterisering van de moderne cultuur.
  Wapenveld. 54/4 (2004), 28-35
 63. Groter dan wij
  Natuur en milieu, 27/12 (2003), 30-31
 64. Zacht is nog niet soft
  Over het belang van zachte krachten.
  Volzin, jg. 4/2 (2005), 30-32
 65. The environment must give us pause: philosophiscal reflections on an urgent cultural problemIn: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. VUB Brussels University Press, Brussels, 55
 66. Natuur en spiritualiteit
  Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking
  In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Asoka, Rotterdam 2005, 17-32
 67. Geluk: geen maken aan?
  Filosofie in bedrijf, jg. 17/3,4 (2006), 41-47
 68. Karl Jaspers’project van een `wereldfilosofie’
  Filosofie, jg. 16/6 (2006), 37-41
 69. Klimaatprobleem: `Geen bedrijfsongeval van moderne samenleving’
  Filosofie Magazine, jg. 15/7 (2006), 10-11
 70. Democratie als politiek systeem, als idee en als levenshouding
  Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 36/1 (2007), 39-51
 71. Autonomie met een menselijk gezicht
  Pleidooi voor een relationeel vrijheidsbegrip.
  In: Esther Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN, Amsterdam 2007, 83-93
 72. Mens en natuur: vreemden of verwanten?
  Over de mogelijkheid van een natuurvriendelijk humanisme.
  Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 8 (april/mei 2007),27-37
 73. Geen Russische roulette met belangen toekomstige generaties
  Filosofie Magazine 16/7 (2007), 13
 74. Karl Jaspers, een levensschets
  Filosofie, jg. 17/3 (2007), 2-3
 75. Karl Jaspers en het vraagstuk van de bemiddeling
  Filosofie, jg. 17/3 (2007), 22-26
 76. Daarom filosofie
  Filosofie, jg. 17/6 (2008), 37-39
 77. Europe, Idea of a Continent: The Quest for the European IdentityIn: Limes (Vilnius University, Lithuania), vol. ½ (2008), 148-159
 78. Milieucrisis vraagt om verandering van binnenuit
  Geen schokeffect maar een positief verhaal.
  Volzin, jg. 8/12 (2009), 14-17
 79. Weldadige rust en bezonken geluk
  Over Adalbert Stifters’ Nachsommer.
  In: Marcel Becker & Paul van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur
  Damon, Budel 2009, 42-51
 80. Globalisierung und Nachhaltigkeit Ethische Überlegungen
  In; H.R.Yousefi et al. (Hg.), Wege zur Globalisierung. Theorien – Chancen – Aporien – praktische Dimensionen. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2010, 157-187
 81. Die Menschenrechte: Idee, Begründung und Universalitätsanspruch
  In: H.R. Yousefi et al. (Hg.), Wege zu Menschenrechten. Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs, Bauts, Nordhausen 2008, 295-317
 82. Het algemeen belang in het publieke domein
  Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie.
  Filosofie, jg. 18/3 (2008), 14-19
 83. De mens leeft niet voor zichzelf alleen
  Over humaniteit en religie.
  CV.Koers. maart 2009, 58-61
 84. Reflexieve moderniteit
  Ter inleiding
  Filosofie, jg. 19/6 (2009), 2-5
 85. Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht?
  Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 39/2 (2010), 133-157 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/2/RenR_1875-2306_2010_039_002_003/fullscreen
 86. Indiaanse wijsheid
  Filosofie, jg. 20/6 (2010), 28-34
 87. Godsdienstvrijheid wordt onhanteerbaar
  Reikwijdte van het recht gaandeweg onduidelijker.
  Volzin, jg. 9 (22 januari 2010), 10-13
 88. Techniek en ethiek: tussen coöperatie en kritiek
  In: Marli Huijer & Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie.
  Klement, Kampen 2010, 71-89
 89. Geloof, hoop en liefde: christelijke of algemeen menselijke deugden?
  ANTW, jg. 106/2 (2014), 145-149
 90. Het bewustzijn in natuurfilosofisch perspectief
  Mantra, jg. 1/4 (2015), 14-21
 91. Rearticulating Key Categories of Social, Ethical and Political Thinking: A Response to Kunneman Foundations of Science
  21/2 (2016), 445-47
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-014-9406-7?wt_mc=alerts.TOCjournals#page-1

contact

 1. Motieven In Thomas Morus’ Utopia
  Tijdschrift Voor Filosofie 27/3 (1965), 419-475
 2. Enkele Reflecties Over Filosofie – Oud En Nieuw
  In: I.B. Horst E.A. (red.), De Geest In Het Geding. Tjeenk Willink, Alphen A.S. Rijn 1978, 283-300
 3. Spinoza’s Idee Der Politieke Vrijheid
  Antw, Jg. 70/1, 1-17
 4. De zorg voor lateren: van later zorg?
  Inaugurele rede EUR, 1979, 29pp
 5. De doodstraf, een historisch overzicht
  In: De doodstraf, een serie artikelen. Uitg. Amnesty International 1979, 14-21
 6. Ethische aspecten van het probleem van de doodstraf
  In: De doodstraf (zie boven), 26-35
 7. Praktische filosofie: de aristotelische benadering
  In: B. Delfgaauw e.a., Aristoteles. Zijn betekenis voor de wereld van nu. Wereldvenster, Baarn 1979, 48-60
 8. Politieke vrijheid en democratie bij Spinoza
  Mededelingen vanwege het Spinozahuis XLI, Brill, Leiden 1980, 19pp
 9. Waarom eigenlijk: een redactioneel voorbericht
  Filosofie & Praktijk, jg. 1/1 (1980), 2-12
 10. Heideggers politieke opstelling in 1933, consequentie of coïncidentie?
  In: H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red.), Heidegger en het nazisme, Rotterdamse Filosofische Studies IX, Rotterdam 1988, 47-62. Opnieuw afgedrukt in Recht met reden (zie onder boeken), 329-345
 11. Grondideeën achter onze levensstijl
  In: Kerk en milieu, inzet voor een leefbare aarde, jg. 6/2 (1995), 8-10
 12. Verandering van levensstijl: filosofische reflecties bij de milieuproblematiek
  Jan van Arkel, Utrecht 1995, 139-155
 13. Grotius, Aquinas and Hobbes. Grotian natural law between lex aeterna and natural rights
  In: Grotiana. New Series Vol. 16/17 (1995/96), 55-83 (samen met B.P. Vermeulen)
 14. De universaliteit van de mensenrechten
  In: Ars Aequi, jg. 47/4 (1998), 241-252
 15. Eenogigheid – kwaal van onze moderne cultuur?
  In: Civis Mundi, jg. 37/2 (1998), 85-92
 16. Dupliek op S. Griffioen, Samenleven
  In: Philosophia Reformata 63 (1998), 70-83
 17. Burgerschap, algemeen belang en milieuproblematiek
  In: Rekenschap, dec. 1999, 243-253
 18. Vrijheid, gebondenheid, verbondenheid
  Tweede Stoutenburglezing 1999
 19. Eine neue Ethik des technologischen Zeitalters?
  In: Z. Frenyó et al. (eds.), Orietations. Papers presented ro the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers 1986-1990. Shaker Publishing 2000, 189-194
 20. Die Umwelt gibt zu denken – Philosophische Reflexionen zu einem dringenden gesellschaftlichen Problem
  In: Natur und Kultur. Transdisziplinäre Zeitschrift für ökologische Nachhaltigkeit, jg. 2/2 (2001), 82-98
 21. No-nonsense religie Kanttekeningrn bij H.M. Kuitert’s visie op religie.
  In; Civis Mundi, jg. 40/2 (2001), 109-116
 22. Charles Taylors hermeneutische antropologie
  In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/3 (2001), 5-14
 23. De romantiek: kunststroming en wereldbeschouwing
  In: Wijsgerig Perspectief, jg. 41/6 (2001), 5-15
 24. Globalisation, Environment and Ethics: The Problematic Relationship between Modernity and Sustainability
  In: Bob van der Zwaan & Arthur Petersen (eds.), Sharing the Planet. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World. Eburon, Delft 2003, 168-185
 25. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ethik
  In: Natur und Kultur, jg. 4/1 (2003), 100-119
 26. Het milieuprobleem: primair een sociaal probleem
  In: De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling. Publicatiereeks milieustrategie 2000/5 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2005, 10pp
 27. Hugo de Groot, polyglot in het rijk van de geest
  Over achtergronden van zijn denken. Voordracht t.g.v. de 350e sterfdag van De Groot, gehouden in het Rotterdamse stadhuis in 1995. In: Recht met reden (zie onder boeken), 263-286
 28. Hugo de Groot en de idee van de rechtvaardige oorlog
  Wijsgerig Perspectief, jg. 23/3 (1982/1983), p. 59-66
 29. Partijverbod en democratie
  Ned. Tijdschr. voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 14/2 (1985), p. 91-102
 30. Spinoza and the Idea of Reason of State
  Studia Spinozana, vol. I (1985), 275-304
 31. De wetenschap en haar grenzen
  J. Sperna Weiland en R.H.L. Römer (red.), uitgave Trouw 1986, p. 30-35
 32. Bestaat er een recht op sterven?
  Euthanasie, knelpunten in een discussie, p. 142-180
 33. Kants visie op de Frans Revolutie en op de grondslagen van het recht
  Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije denken, jg. 17/3-4 (1989), 231-247
 34. Geen maken aan
  Reflecties op de technologische samenleving vanuit de ethiek. In: De omkering van de wereld, p. 101-119
 35. Religie en modern bewustzijn
  Over eigentijdse verschijningswijzen van het heilige.
  In: W.N.A. Klever( red.), Filosofische theologie, Ambo, Baarn 1985, p. 65-90
 36. Solidair, hoe en waarom?
  Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg.
  In: Medische schaarste en het menselijk tekort, 79-111
 37. Collective Human Rights: A Western View
  In: Jan Berting et al. (Eds.), Human Rights in a Pluralist World, Meckler, Westport/London 1990,83-98
 38. Technologie en ecologische crisis
  W. Zweers (red.), Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig. Ambo, Baarn 1991, 209-235
 39. Moderniteit en maat
  Over een problematische relatie.
  In; H. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filosofie aan de grens, Van Gorcum, Assen 1992, 43-66
 40. Ouder worden: erkenning of ontkenning?
  M.A. Verkerk (red.), De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom ouderbeleid. Meinema, `s Gravenhage 1990, 27-50
 41. Toegepaste ethiek tussen reflectie en probleemoplossing
  In: J.A.M. van Boxel e.a. (red.), Techniek, voorlopigheid en verlegenheid. Ethiek en technologisch aspectenonderzoek. Nota, Den Haag, 75-95
 42. De halvering van het wereldbeeld
  Het andere gezicht van de moderniteit. Rotterdamsr Filosofische Studies, deel XXII, 1997, 30 pp.
 43. Over hoge en lage stijl in de filosofie
  Afscheidscollege. Rotterdamse Filosofische Studies 2000, 24pp.
 44. Balans van de twintigste-eeuwse wijsbegeerte
  Of: wat hebben wij in de vorige eeuw op filosofisch gebied geleerd?
  Tijdschrift voor Filosofie, jg. 63/4 (2001), 661-683
 45. Filosofie en spiritualiteit: hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke betrekking
  Tijdschrift voor Filosofie, jg. 64/1 (2002), 3-25
 46. Duurzaamheid, globalisering en ethiek
  In: Marcel Becker et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Van Gorcum, Assen 2001, 97-122
 47. Open en gesloten vrijheid: twee vrijheidsconcepties
  In: E. Brugmans (red.), Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Damon, Budel 2002, 379-416
 48. ‘Hebben’ en `zijn’
  Op zoek naar een verbreed welzijnsbegrip.
  In: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten (zie boeken), 150-175
 49. Formele en materiële democratie
  In: Recht met reden (zie boeken), 3-29
 50. Ethiek als wijsgerige discipline Nototies met betrekking tot het ethiek-onderzoek
  Jaarverslag Onderzoeksschool Ethiek 1996, 1-5
 51. Niemand heeft een idee hoe wij in deze eeuw aan de klimaatsystemen hebben zitten knutselen
  Wapenveld, jg. 49/1 (1999), 5-12
 52. Mijn boodschap is niet populair
  De Bazuin, jg. 83/24 (2000), 18-21
 53. De wortel van het milieuprobleem ligt dieper
  Milieudefensie jg. 28/1 (1999), 22-23
 54. Het manifest `Naar een universitair reveil’, een bericht
  Spes, jg. 8/2 (2000), 17-18
 55. Verkeerd advies [over mobiliteit] aan verkeerde minister
  ESB, jg. 85,nr. 4249 (2000), 261-263 (samen met Harry Geerlings)
 56. Zu einer Erneuereung der Universität Bericht über ein niederlandisches
  Manifest 1/2001, 18-20
 57. `De wetenschap moet veel meer ingebed worden in een normatieve bezinning ’
  Over de achtergronden van de mkz-crisis. (samen met C.P. Veerman)
  Wapenveld 51/4 (2001), 15-23
 58. `Wie is het, die zo hoog gezeten…?’
  Gerardus van der Leeuws opvatting over het heilige.
  Wapenveld, 52/3 (2002), 26-33
 59. Hans Jonas (1903-1993), een levensbericht
  Filosofie, jg. 12/3 (2002), 2-3
 60. Hans Jonas’ filosofie van het organische
  Filosofie, jg. 12/3, 4-10
 61. On High and Low Styles in Philosophy, or, Towards a Rehabilitation of the Ideal
  In: Diederik Aerts, Bart D’Hooghe, Nicole Note (eds.), World Views, Science and Us. World Scientific Publishing, Singapore 2005, 123-145
 62. Onherstelbaar `ontttoverd’?
  Over een karakterisering van de moderne cultuur.
  Wapenveld. 54/4 (2004), 28-35
 63. Groter dan wij
  Natuur en milieu, 27/12 (2003), 30-31
 64. Zacht is nog niet soft
  Over het belang van zachte krachten.
  Volzin, jg. 4/2 (2005), 30-32
 65. The environment must give us pause: philosophiscal reflections on an urgent cultural problemIn: Fons Elders (ed.), Visions of Nature. VUB Brussels University Press, Brussels, 55
 66. Natuur en spiritualiteit
  Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking
  In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Asoka, Rotterdam 2005, 17-32
 67. Geluk: geen maken aan?
  Filosofie in bedrijf, jg. 17/3,4 (2006), 41-47
 68. Karl Jaspers’project van een `wereldfilosofie’
  Filosofie, jg. 16/6 (2006), 37-41
 69. Klimaatprobleem: `Geen bedrijfsongeval van moderne samenleving’
  Filosofie Magazine, jg. 15/7 (2006), 10-11
 70. Democratie als politiek systeem, als idee en als levenshouding
  Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 36/1 (2007), 39-51
 71. Autonomie met een menselijk gezicht
  Pleidooi voor een relationeel vrijheidsbegrip.
  In: Esther Wit e.a. (red.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. SUN, Amsterdam 2007, 83-93
 72. Mens en natuur: vreemden of verwanten?
  Over de mogelijkheid van een natuurvriendelijk humanisme.
  Tijdschrift voor Humanistiek, jg. 8 (april/mei 2007),27-37
 73. Geen Russische roulette met belangen toekomstige generaties
  Filosofie Magazine 16/7 (2007), 13
 74. Karl Jaspers, een levensschets
  Filosofie, jg. 17/3 (2007), 2-3
 75. Karl Jaspers en het vraagstuk van de bemiddeling
  Filosofie, jg. 17/3 (2007), 22-26
 76. Daarom filosofie
  Filosofie, jg. 17/6 (2008), 37-39
 77. Europe, Idea of a Continent: The Quest for the European IdentityIn: Limes (Vilnius University, Lithuania), vol. ½ (2008), 148-159
 78. Milieucrisis vraagt om verandering van binnenuit
  Geen schokeffect maar een positief verhaal.
  Volzin, jg. 8/12 (2009), 14-17
 79. Weldadige rust en bezonken geluk
  Over Adalbert Stifters’ Nachsommer.
  In: Marcel Becker & Paul van Tongeren (red.), Sprekende werken. Over de ethische zeggingskracht van literatuur
  Damon, Budel 2009, 42-51
 80. Globalisierung und Nachhaltigkeit Ethische Überlegungen
  In; H.R.Yousefi et al. (Hg.), Wege zur Globalisierung. Theorien – Chancen – Aporien – praktische Dimensionen. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2010, 157-187
 81. Die Menschenrechte: Idee, Begründung und Universalitätsanspruch
  In: H.R. Yousefi et al. (Hg.), Wege zu Menschenrechten. Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs, Bauts, Nordhausen 2008, 295-317
 82. Het algemeen belang in het publieke domein
  Pleidooi voor een ruime opvatting van de notie.
  Filosofie, jg. 18/3 (2008), 14-19
 83. De mens leeft niet voor zichzelf alleen
  Over humaniteit en religie.
  CV.Koers. maart 2009, 58-61
 84. Reflexieve moderniteit
  Ter inleiding
  Filosofie, jg. 19/6 (2009), 2-5
 85. Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht?
  Rechtsfilosofie en rechtstheorie, jg. 39/2 (2010), 133-157 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/2/RenR_1875-2306_2010_039_002_003/fullscreen
 86. Indiaanse wijsheid
  Filosofie, jg. 20/6 (2010), 28-34
 87. Godsdienstvrijheid wordt onhanteerbaar
  Reikwijdte van het recht gaandeweg onduidelijker.
  Volzin, jg. 9 (22 januari 2010), 10-13
 88. Techniek en ethiek: tussen coöperatie en kritiek
  In: Marli Huijer & Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie.
  Klement, Kampen 2010, 71-89
 89. Geloof, hoop en liefde: christelijke of algemeen menselijke deugden?
  ANTW, jg. 106/2 (2014), 145-149
 90. Het bewustzijn in natuurfilosofisch perspectief
  Mantra, jg. 1/4 (2015), 14-21
 91. Rearticulating Key Categories of Social, Ethical and Political Thinking: A Response to Kunneman Foundations of Science
  21/2 (2016), 445-47
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10699-014-9406-7?wt_mc=alerts.TOCjournals#page-1

boeken full page
[vc_row content_placement=”middle”][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1465067962331{margin-top: 2px !important;}”][vc_single_image image=”21″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464268084454{margin: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”115″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464275769463{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”113″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1464275783182{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”212″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465066522657{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”205″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465064958993{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”208″ img_size=”” add_caption=”yes” css=”.vc_custom_1465065629679{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”2px”][/vc_column][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1465067973125{margin-top: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1465068786008{border-radius: 35px !important;}”]Nieuwe vensters op de werkelijkheid
Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling
Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. Tweede druk 2016
Humaniteit
Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme
Klement/Pelckmans, Kampen 2008
Wat is er met de ethiek gebeurd?
Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
Klement/Pelckmans, Kampen 2008
Die Umkerung der Welt
Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und Sinn
Königshausen und Neumann, Würzburg 2004
Recht met reden
Verzamelde opstellen
(redactie en voorwoord René Foqué)
Kluwer, Deventer 2003
De omkering van de wereld
Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef
Ambo, Baarn 1996
Karl Jaspers
Wereldvenster, Baarn 1970
Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
Dissertatie
Kruseman,  Den Haag 1968

Redactievoering
De derde revolutie in de geneeskunde
Charles de Monchy – De derde revolutie in de geneeskunde
Driehoek, Rotterdam 2016
Van grenzen weten
Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, samen met Bob Goudzwaard.
Damon, Budel 2006
Vrijheid, gelijkheid en broederschap?
Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie
Damon, Budel 2004
Het eigen gewicht van de dingen
Milieu-filosofische opstellen, samen met Maarten Coolen.
Damon, Budel 2002
Vragen naar zin
Beschouwingen over zingevingsproblematiek, samen met F.C.L.M. Jacobs.
Ambo, Baarn 1992
Medische schaarste en het menselijk tekort
Samen met F.C.L.M. Jacobs.
Ambo, Baarn 1988
Euthanasie, knelpunten in een discussie
Ambo, Baarn 1987
 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

boeken tekst
Nieuwe vensters op de werkelijkheid
Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling
Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. Tweede druk 2016
Humaniteit
Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme
Klement/Pelckmans, Kampen 2008
Wat is er met de ethiek gebeurd?
Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
Klement/Pelckmans, Kampen 2008
Die Umkerung der Welt
Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und Sinn
Königshausen und Neumann, Würzburg 2004
Recht met reden
Verzamelde opstellen
(redactie en voorwoord René Foqué)
Kluwer, Deventer 2003
De omkering van de wereld
Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef
Ambo, Baarn 1996
Karl Jaspers
Wereldvenster, Baarn 1970
Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
Dissertatie
Kruseman,  Den Haag 1968

Redactievoering
De derde revolutie in de geneeskunde
Charles de Monchy – De derde revolutie in de geneeskunde
Driehoek, Rotterdam 2016
Van grenzen weten
Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, samen met Bob Goudzwaard.
Damon, Budel 2006
Vrijheid, gelijkheid en broederschap?
Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie
Damon, Budel 2004
Het eigen gewicht van de dingen
Milieu-filosofische opstellen, samen met Maarten Coolen.
Damon, Budel 2002
Vragen naar zin
Beschouwingen over zingevingsproblematiek, samen met F.C.L.M. Jacobs.
Ambo, Baarn 1992
Medische schaarste en het menselijk tekort
Samen met F.C.L.M. Jacobs.
Ambo, Baarn 1988
Euthanasie, knelpunten in een discussie
Ambo, Baarn 1987

Deze website maakt gebruik van cookies om u een goed functionerende website te tonen. Bij doorklikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Akkoord
Weiger