Curriculum Vitae English / NL

Goossen Albertus (Koo) van der Wal (1934, Sneek, Netherlands), studied philosophy, religious studies and German language and literature in Amsterdam (Free University and University of Amsterdam) and Göttingen.

PhD in philosophy at the University of Amsterdam on a dissertation `Worldview thinking as a philosophical problem’.

Lecturer and since 1972 professor of philosophy at the University of Amsterdam (teaching assignment: Introduction to Philosophy, and Ethics) and since 1978 at Erasmus University Rotterdam (teaching assignment: Philosophy, in particular ethics and philosophy of law). The last years of my active academic career (1995-2000) I occupied a special chair in environmental philosophy.

For many years chairman of the interdisciplinary group of lecturers of the interfaculty subject development issues (later globalization issues).

Co-founder and (for several years) chairman of the editorial board of the journal Filosofie en Praktijk (Philosophy and Practice); chairman (for several years) of the editorial board of the Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie (Dutch Journal of Jurisprudence and the Philosophy of Law); for many years a member of the editorial board of Wijsgerig Perspectief (Philosophical Perspective).
Honorary Member of the Dutch Association of Ethicists.

Visiting lectureships at various universities, including Toronto, Vienna, and Budapest. In the 1980s (before the fall of the Iron Curtain) was part of a Dutch-Belgian group of professors who regularly lectured in Prague at a shadow university of lecturers and students who had been removed from the `official’ university because of sympathy for Dubček’s reforms.

Publications in the fields of ethics, legal and political philosophy, cultural philosophy, the history of philosophy and environmental philosophy. Last book publications: `New Windows on Reality. Contours of a Developing Natural Philosophy’ (autumn 2012; German translation `Die Wirklichkeit aus neuer Sicht. Für eine andere Naturphilosophie’, Springer 2017); and `In Search for the Soul of Europe’, 2018.

Held the position of dean of the faculty three times, once in Amsterdam and twice in Rotterdam.

One of the founders of the Rotterdam Honours Programme and also involved several times as a lecturer.

From the second course year to the present, involved as a lecturer in the context of Hovo-Rotterdam (Higher Education for the Elderly).

In addition to my academic career, chairman of the Dutch department of Amnesty International, and chairman of the Foundation for Refugee Students University Assistance Fund.

Hobbies: playing chess and church organ.

NL

Goossen Albertus (Koo) van der Wal (1934, Sneek), studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde  te Amsterdam (VU en UvA) en Göttingen.

Promotie in de wijsbegeerte aan de UvA op een proefschrift
Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.

Wetenschappelijk medewerker en sinds 1972 hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam (leeropdracht: Inleiding in de wijsbegeerte, en ethiek) en sinds 1978 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (leeropdracht: Wijsbegeerte, in het bijzonder de ethiek en de rechtsfilosofie). De laatste jaren van zijn actieve academische loopbaan (1995-2000) bezetter van een bijzondere leerstoel milieufilosofie.

Vele jaren voorzitter van de interdisciplinaire docentengroep van het interfacultaire keuzevak ontwikkelingsproblematiek (later mondialiseringsvraagstukken).

Medeoprichter en (een aantal jaren) voorzitter van de redactie van het tijdschrift Filosofie en Praktijk; voorzitter (een aantal jaren) van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie; vele jaren redactielid van Wijsgerig Perspectief.
Erelid van de Nederlandse Vereniging van Ethici.

Gastdocentschappen aan verschillende universiteiten, waaronder Toronto, Wenen en Boedapest. Maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw (voor de val van het IJzeren Gordijn) deel uit van een Nederlands-Belgische groep hoogleraren die in Praag regelmatig colleges gaven aan een schaduwuniversiteit van docenten en studenten die wegens sympathie voor de hervormingen van Dubček van de `officiële’ universiteit verwijderd waren.

Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie, de geschiedenis van de wijsbegeerte en de milieufilosofie. Laatste boekpublicatie: Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling (najaar 2012).

Bekleedde drie maal de functie van decaan van de faculteit, eenmaal in Amsterdam en twee maal in Rotterdam.

Stond mede aan de wieg van het Rotterdamse Honours Programme en was daarbij ook enkele malen als docent betrokken.

Werkte vanaf het tweede cursusjaar tot heden mee als docent in het verband van Hovo-Rotterdam.

Naast zijn academische loopbaan o.m. voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en voorzitter van de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF.

Hobby’s: schaken en kerkorgel spelen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een goed functionerende website te tonen. Bij doorklikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Akkoord
Weiger