Samenvattingen

Recht met reden

samenvatting

Samenvatting

In deze bundel analyseert en diagnosticeert Koo van der Wal de moderne rechtsfilosofie vaak in niet mis te verstane kritische bewoordingen, niet door mee te deinen op vaak modieuze postmoderne golven, maar – juist integendeel – door het project van de moderniteit in al zijn facetten ernstig te nemen en op zijn uiterste mogelijkheden te bevragen. Dat geeft aan de hier gepubliceerde opstellen een verfrissende dimensie en een blijvend actuele trefzekerheid. De auteur toont zich haast op elke pagina gedreven door de zorg dat onze begripskaders niet te beperkt worden en hun taal niet te arm om de werkelijkheid waarin wij leven te kunnen begrijpen en bespreken, en om er vervolgens handelend in te kunnen optreden.
 
Recht met reden. Recht is er nooit zonder reden. Daarom kan voor Van der Wal de rechtsfilosofie-beoefening zich best ook niet in een splendid academic isolation uit de concrete ervaringswereld van mensen terugtrekken. Daardoor zou niet voldoende worden gehoord wat zij te zeggen heeft over de reden van het recht. In deze verzameling opstellen komen achtereenvolgens de grote rechtsfilosofische vragen van het moderne recht aan de orde: legitimiteit, verantwoordelijkheid, solidariteit, autonomie.
 
Vervolgens handelt een aantal opstellen over de mensenrechten, over de ideeënhistorische wortels van het moderne recht en over de wijze waarop de milieucrisis verbonden is met het reductionisme en met het zinverlies die door het moderne denken worden veroorzaakt. De hier gepubliceerde geschriften van Koo van der Wal worden gekenmerkt door hun inspirerende zeggingskracht en zij nodigen de lezer uit tot een zelfstandig en kritisch denken over de grote normatieve kwesties van deze tijd. Zij laten zien hoe het wijsgerige grondslagenonderzoek van recht, politiek en ethiek een onmisbaar onderdeel vormt van het publieke debat dat een democratische samenleving kenmerkt.